The Christians | Still Small Voice

No és una cançó molt coneguda, però m’encanta des del primer segon a l’últim. Forma part del tercer treball de The Christians Happy in Hell de 1992, per a mi el seu millor àlbum. The Christians, amb la seva barreja de popsoul i blues van ser un oasi a finals dels vuitanta per als que ens vam avorrir als cinc minuts amb la música màquina.

Aquí teniu la lletra traduïda en plan karaoke. Ja tenim soundtrack !

The Christians: Still Small Voice (Veu tranquil·la i suau

I search for beauty, I search for truth
Busco la bellesa, busco la veritat
There must be a proof
Hi ha d’haver una prova
I need a reason to survive, to stay alive
Necessito una raó per sobreviure, per seguir amb vida
I know what must be done, before the morning comes
Sé que cal fer abans que arribi el matí
So I look for self-respect, as I reflect
Així que busco autestima, mentre reflexiono
All the wrecked lives that we live, the waste and greed
Totes les vides destruïdes que vivim, la pèrdua i l’avarícia
I’ve been down but not like this before,
He estat deprimit però no com ara
Can’t take it anymore
No ho puc suportar més
Still small voice
Veu tranquil·la i suau
Rise inside and calm this tortured soul
Creix dins i calma aquesta ànima torturada
Give me just one last choice
Dona’m només una altra oportunitat
Whisper soothing words and take control of me
Murmura paraules i controla’m
I sit here waiting for a sign, something divine
Em sento aquí esperant un senyal, alguna cosa divina
Thunder’s cracking in my head, I must be dead
Trons trencant en el meu cap, dec estar mort
But as the pain subsides, I begin to realise
Però a mesura que el dolor disminueix, començo a adonar-me
There’s a gentle tone I hear
Sento un to suau
it sounds so clear
sona tan clar
All at once I feel sublime
De sobte em sento subim
The voice is mine
És la meva veu
And will I find myself my way
I em trobaré a mi mateix
And greet a brand new day
I saludar un dia nou
Tell me still small voice
Digue’m veu tranquil·la i suau
Rise inside again and calm my soul
Aixeca’t de nou i calma la meva ànima
Give me just one last choice
Dóna’m només una última oportunitat
Whisper soothing words and take control of me
Murmura paraules tranquil·litzants i pren el meu control
Still small voice
Veu tranquil·la i suau
Rise inside again and calm my soul
Aixeca’t de nou i calma la meva ànima
Give me one more choice
Dóna’m  una última oportunitat
Whisper soothing words and take control
Murmura paraules tranquil·litzants  i pren el meu control
Take control of me
Pren el control de mi

Comparteix:
Altacapa